Organisation

Organisation Akademikvarnen vid Fyrisån mitt i Uppsala. Foto Bengt Backlund

Upplandsmuseet är en stiftelse. Huvudmän för stiftelsen är Landstinget i Uppsala län och Upplands fornminnesförening och hembygdsförbund.

Huvudmännen utser ledamöter till museets styrelse.

Landsantikvarien är chef för Upplandsmuseet.
Museiverksamheten är organiserad i åtta avdelningar som leds av en verksamhetsansvarig chef för varje avdelning.

Landsantikvarien och avdelningscheferna bildar tillsammans museets ledningsgrupp.

Avdelningarna  är:

  • Administration
  • Arkeologi
  • Forskning
  • Hemslöjd
  • Kommunikation
  • Kulturmiljö
  • Samlingar
  • Säkerhet och teknik